Coaching

Coaching bij Next Step gebeurt altijd oplossingsgericht. Kortom: doen wat werkt!

Ik coach kinderen en jongeren om hun talenten, vaardigheden en kennis beter te gebruiken. Het vergroten van het zelfvertrouwen van kinderen en jongeren is daarbij een van de belangrijkste bezigheden. Aan de ene kant betekent dat altijd oog te hebben voor het kind of de jongere en deze altijd te waarderen. Aan de andere kant betekent het ook dat kinderen en jongeren meer vertrouwen ontwikkelen in hun al aanwezige vaardigheden, kennis en talenten.

Als het nodig is, worden ook nieuwe vaardigheden aangeleerd. We gaan dan uit van de aanwezige vaardigheden en besteden veel aandacht aan het vergroten van het vertrouwen.

Ik help het kind of de jongere om zélf een volgende stap te zetten in hun ontwikkeling. Humor en (leren) relativeren zijn belangrijke hulpmiddelen in mijn praktijk.

Werkwijze

Intake, kennismaking, hulpvraag & plan van aanpak

Het coachingstraject begint met een intakegesprek met ouders, waarbij een voorlopige hulpvraag wordt geformuleerd. Daarna volgt een kennismakingsgesprek met het kind waarin we naast ontmoeten, ook samen op zoek gaan naar een concrete hulpvraag. Kennismaken met elkaar is een belangrijke eerste stap en geldt als basis voor mijn coaching. Naar aanleiding van deze gesprekken stel ik een plan van aanpak op, waarbij er aandacht is voor het te behalen doel, de werkwijze (methode en eventueel materialen) en de duur van het traject. Het plan van aanpak is een groeidocument. Het zal in de loop van het coachingstraject worden aangepast met nieuwe informatie. Afstemming met ouders en kind vind ik hierbij heel belangrijk! Er zullen gaandeweg het traject meerdere evaluatiemomenten plaatsvinden.

Kinderkwaliteitenspel/kwaliteiteninterview

Tijdens de eerste sessie ga ik aan de slag met een kinderkwaliteitenspel en/of het kwaliteiteninterview. Dit spel/interview helpt mij om de interesses, talenten en vaardigheden van het kind in beeld te brengen. Het spel/interview dient als basis voor de volgende sessies

Hieronder volgen een aantal voorbeelden van sociaal-emotionele hulpvragen waarbij Next Step Coaching een meerwaarde kan zijn.

Hulp bij:

angsten;

faalangst;

gebrek aan zelfvertrouwen;

sociale angsten:

niet naar school willen/durven;

gedragsproblemen;

gedragsstoornissen (AD(H)D, ASS, en dergelijke);

weerbaarheid.